Projekt EÚ

Názov projektu: „Rekonštrukcia predškolského zariadenia AURA“
Názov prijímateľa: Občianske združenie AURA
Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt
Kód projektu v ITMS2014+: 302021M851
Názov OP: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
Trvanie projektu: 09/2019 – 06/2020
Výška nenávratného finančného príspevku: 93 685,05 EUR

Cieľ projektu:
Cieľom projektu je vytvorenie priestorových a materiálno–technických podmienok pre zvýšenie úrovne zaškolenosti detí, celkové skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na zvýšenie kapacity a zlepšenia energetickej hospodárnosti verejnej budovy.

Projekt pozostáva z týchto hlavných aktivít:

  1. Stavebné úpravy MŠ za účelom rozšírovania kapacity – II. etapa
  2. Úprava areálu MŠ
  3. Stavebné úpravy MŠ za účelom zvyšovania energetickej hospodárnosti

 

Miesto realizácie: Humenné

Merateľné ukazovatele projektu: viď príloha

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.“