Verejné obstarávanie

Dátum zverejnenia 11.12.2018

Návrh na plnenie kritérií

Návrh zmluvy o dielo

Výkaz výmer

Projektová dokumentácia

Zmluva o dielo zverejnena 7.5.2019